Login / Sign up

Agatha Amsterdam
Algemene voorwaarden

Art. 1 - Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst van Agatha Amsterdam, ingeschreven te kamer van koophandel te Amsterdam onder het nummer 71881220. Eventuele in-en/of verkoopvoorwaarden van de wederpartij worden nadrukkelijk van de hand verworpen.

Art. 2 - Definities 1. Consument: De natuurlijk persoon niet handelend als het zijnde een (zelfstandig) ondernemer en/of zelfstandig beroep; 2. Bedenktijd c.q. herroepingsrecht: De periode die binnen het Nederlands consumentenrecht geldt om van de koopovereenkomst af te zien c.q. deze te herroepen; 3. Koop op afstand: Een overeenkomst tussen Agatha Amsterdam en de consument waar beiden partijen zich niet in dezelfde ruime bevinden en waarbij via technologie een overeenkomst op afstand tot stand komt;  4. Retourformulier: Het retourformulier zoals bijgevoegd in Appendix 1;

Art. 3 - Toepassingsbereik 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten, offertes en aanbiedingen van Agatha Amsterdam, ongeacht de wijze van totstandkoming. 2. Voordat een overeenkomst met Agatha Amsterdam tot stand komt zal Agatha Amsterdam zich ervoor inspannen te allen tijde bij elk aanbod aan de consument deze algemene voorwaarden beschikbaar stellen, alsmede op verzoek aan de consument toe te zenden zonder extra kosten. Voorts stelt Agatha Amsterdam een kopie van deze algemene voorwaarden beschikbaar op haar website die voor een ieder gratis en op elk gewenst moment is te raadplegen. 3. Indien het tot stand komen van de overeenkomst verloopt via koop op afstand zal Agatha Amsterdam een exemplaar van deze voorwaarden beschikbaar stellen in een voor de consument makkelijk op te slaan PDF-bestand. 3. Indien zich de situatie voordoet dat een specifiek product wordt geleverd met aanvullende voorwaarden, gedacht kan hierbij worden aan specifieke gebruiksvoorwaarden dan gelden de aanvullende gebruiksvoorwaarden als aanvulling op deze algemene voorwaarden. Indien een bepaling is de aanvullende gebruiksvoorwaarden strijdig is met een bepaling in deze algemene voorwaarden geldt te allen tijde de bepaling die voor de consument de voorkeur geniet.

Art. 4 - Het aanbod 1. Indien een aanbod slechts beperkte tijd geldig is of wanneer er specifieke conditie gelden voor het aanbod wordt dit expliciet door Agatha Amsterdam aangegeven in het aanbod c.q. de aanbieding. 2. Een aanbod van Agatha Amsterdam is zo accuraat als mogelijk opgesteld inzake het aangeboden product. De productomschrijving   is zo gedetailleerd als mogelijk zodat de consument zich voldoende kan informeren over de (te verwachten) eigenschappen van het product. Indien Agatha Amsterdam foto’s gebruikt om het product te tonen zijn deze afbeeldingen altijd in gelijkenis met het te leveren product. Agatha Amsterdam behoud zich te allen tijde het recht voor dat de kleuren op gebruikte foto’s mogelijk af kunnen wijken van het te leveren product en derhalve is Agatha Amsterdam niet aansprakelijk voor kleurveranderingen tengevolge van beeldscherminstellingen, lichtinval et cetera. 3. Elk aanbod van Agatha Amsterdam bevat alle nodige informatie voor de consument inzake zijn/haar rechten en plichten die  ontstaan door het aanbod van Agatha Amsterdam te aanvaarden.

Art. 5 - De overeenkomst 1. Er komt een overeenkomst tot stand zodra de consument het aanbod van Agatha Amsterdam zoals vervat in art. 4 heeft geaccepteerd  en vooraf kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden. Agatha Amsterdam is niet gehouden om tot levering van een product  over te gaan wanneer de consument de algemene voorwaarden van Agatha Amsterdam niet heeft aanvaard. 2. Indien er sprake is van koop op afstand zal Agatha Amsterdam de consument spoedig als mogelijk de aankoop bevestigen via digitale weg. De overeenkomst komt pas tot stand zodra Agatha Amsterdam de overeenkomst aan de consument  heeft bevestigd. Geduren de de periode dat Agatha Amsterdam de overeenkomst niet aan de consument heeft bevestigd kan de  consument de geplaatste bestelling te allen tijde intrekken. 3. Indien de overeenkomst via digitale weg zal worden gesloten neemt Agatha Amsterdam de nodige technische maatregelen om het digitale proces veilig te laten verlopen. Zo verloopt de verbinding uitsluitend via SSL/TLS encryptie op de legitieme kanalen van  Agatha Amsterdam. Indien de consument via digitale weg kan betalen zorgt Agatha Amsterdam, althans in ieder geval een daartoe ingeschakelde derde voor een veilige betaalomgeving en worden ook hiervoor afdoende veiligheidsmaatregelen genomen. 4. Agatha Amsterdam en/of een daartoe door Agatha Amsterdam bevoegde derden (bijvoorbeeld Afterpay) mag – in het geval de consument wil betalen achteraf – binnen de kaders van de wet informatie over de consument verzamelen die nodig is om te bepalen of de consument aan zijn/haar betaalverplichting kan voldoen. Indien de uitkomst van dergelijk vooronderzoek negatief is behoud Agatha Amsterdam, alsmede een eventueel daartoe door Agatha Amsterdam ingeschakelde derde het recht om de geplaatste bestelling te weigeren c.q. annuleren of hiervoor bijzonder voorwaarden te stellen. 5. Voor de levering van het product stuurt Agatha Amsterdam de volgende informatie aan de consument in het kader van de te leveren producten: a. De contactgegeven van Agatha Amsterdam waar de consument zich toe kan wenden met klachten; b. De voorwaarden die gelden omtrent de wettelijke bedenktijd, alsmede uitsluitingsgronden inzake de bedenktijd; c. De informatie betreffende nazorg en garantie voor het geleverde product c.q. de geleverde producten; d. De prijs inclusief btw van de geleverde producten, bezorgkosten en de wijze hoe betaling heeft plaatsgevonden; e. De benodigdheden en vereisten om de overeenkomst te ontbinden; f. Het formulier voor het herroepingrecht;

Art. 6 - Bedenktijd en herroepingsrecht 1. De consument heeft gedurende veertien dagen bedenktijd (zichttermijn), waarbinnen de consument zonder opgave van redenen en kosten de overeenkomst kan annuleren. 2. De bedenktijd zoals vervat in art. 6 lid 1 begint op het moment dat de consument het product feitelijk heeft ontvangen of een derden het product voor de consument in ontvangst heeft genomen of wanneer de consument meerdere producten heeft besteld het laatste product door de consument feitelijk is ontvangen of een derden het laatste product voor de consument in ontvangst heeft genomen. 3. De bedenktijd zoals vervat in art. 6 lid 1 begint op het moment dat de consument het product feitelijk heeft ontvangen of een derden het product voor de consument in ontvangst heeft genomen of wanneer de consument meerdere producten heeft besteld het laatste product door de consument feitelijk is ontvangen of een derden het laatste product voor de consument in ontvangst heeft genomen.

Art. 7 - Verplichtingen consument gedurende de bedenktijd 1. Gedurende de bedenktijd is de consument verplicht het geleverd product c.q. de geleverde producten en de bij het product c.q. het product behorende verpakkingsmaterialen te behandelen met de grootst mogelijke zorg. 2. De consument is aansprakelijk voor elke vorm van waardevermindering aan het product c.q. de producten die het gevolg zijn van onzorgvuldig handelen waardoor de waardevermindering is ontstaan. De consument is uitsluitend niet aansprakelijk voor dergelijke   waardevermindering indien Agatha Amsterdam heeft verzuimd de consument hiervan voortijdig op de hoogte te stellen. 

Art. 8 - Uitvoering van het recht op herroeping 1. Indien de consument zijn bedenktijd wil gebruiken c.q. het recht op herroeping wenst te gebruiken zal de consument Agatha Amsterdam hier voorafgaande over informeren met de bij het product bijgevoegde formulier voor herroeping én binnen de bedenktijd. 2. De consument zal het product retourneren aan Agatha Amsterdam zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen tellende vanaf de dag van levering en inclusief alle met het product meegeleverde accessoires én in de originele staat en verpakking. 3. Indien de consument zijn bedenktijd wil gebruiken c.q. het recht op herroeping wenst te gebruiken zal de consument Agatha Amsterdam hier voorafgaande over informeren met de bij het product bijgevoegde formulier voor herroeping én binnen de bedenktijd. 4. De consument zal het product retourneren aan Agatha Amsterdam zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen tellende vanaf de dag van levering en inclusief alle met het product meegeleverde accessoires én in de originele staat en verpakking. 5. De consument zal het product retourneren aan Agatha Amsterdam zo spoedig als mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen tellende vanaf de dag van levering en inclusief alle met het product meegeleverde accessoires én in de originele staat en verpakking.

Art. 9 - Uitgesloten van het recht op herroeping Agatha Amsterdam kan het recht op herroeping uitsluiten, mits Agatha Amsterdam dit voorafgaande het sluiten van de overeenkomst aan de consument heeft kenbaar gemaakt. Agatha Amsterdam is bevoegd tot uitsluiting van de bedenktijd c.q. het recht op herroeping over te gaan indien producten speciaal voor de consument op maat worden gemaakt, indien de specificaties c.q. eigenschappen van het product speciek zijn aangepast in opdracht van de consument en/of de consument expliciet is ingestemd met het uitsluiten van de bedenktijd en/of de consument expliciet zelf heeft aangegeven af te zien van zijn/haar bedenktijd.

Art. 10 - Prijs 1. De prijs van een product zoals vermeld op de website van Agatha Amsterdam zal niet veranderen zodra een bestelling is geplaatst, zelfs wanneer eventuele btw- en/of inkooptarieven wijzigen. 2. Een prijswijziging binnen drie maanden nadat de overeenkomst is gesloten is toegestaan mits deze het gevolg is van nieuwe (fiscale) wetgeving. 3. Alle genoemde prijzen zijn te allen tijde gecommuniceerd inclusief servicekosten en btw.

Art. 11 - Gelimiteerde garantie van 6 maanden 1. Agatha Amsterdam garandeert dat haar producten voldoen aan de overeenkomst voor normaal gebruik met de specificaties zoals opgenomen in het aanbod op haar website en voldoen aan de vereiste voor een normaal – in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar – gebruik en voldoen aan actuele wet- en regelgeving op de dag van de aankoop. 2. De gelimiteerde garantie geldt voor XX maanden nadat het product is geleverd aan de consument.

Art. 12 - Levering 1. Agatha Amsterdam zal levering laten geschieden de grootst mogelijk zorg en service, waarbij het streven is levering te allen tijde spoedig als mogelijk aan de consument te laten geschieden. 2. Het afleveradres dat voor de levering zal worden gehanteerd is zoals dit door de consument aan Agatha Amsterdam is verstrekt. 3. Het risico op verlies en/of schade aan een product is voor Agatha Amsterdam tot het moment een product aan de consument is  geleverd en/of het product door een derden voor consument in ontvangst is genomen.

Art. 13 - Betaling 1. Tenzij anders met de consument schriftelijk overeengekomen zal betaling voor een product en/of producten altijd vooraf geschieden via iDeal, creditcard, Paypal of Sofort. 2. De consument kan geen levering afdwingen voordat de consument akkoord is gegaan met een voorafgaande betaling en betaling ook daadwerkelijk aan Agatha Amsterdam heeft plaatsgevonden.

Art. 14 - Bevoegde rechter en geschillen 1. Tenzij anders met de consument schriftelijk overeengekomen zal betaling voor een product en/of producten altijd vooraf geschieden via iDeal, creditcard, Paypal of Sofort. 2. De consument kan geen levering afdwingen voordat de consument akkoord is gegaan met een voorafgaande betaling en betaling ook daadwerkelijk aan Agatha Amsterdam heeft plaatsgevonden.

Art. 15 - Copyright De informatie op deze website is beschermd door Nederlands recht. Het kopiëren, verkopen of reproduceren van tekst, afbeeldingen en / of andere inhoud van deze website is verboden.