Login / Sign up

Privacy beleid

Art. 1 - Algemene Verordening Gegevensbescherming Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden nieuwe rechten voor betrokkene en verder strekkende verplichtingen voor verwerkverantwoordelijke, verwerkers, alsmede sub-verwerkers van persoonsgegevens. In dit document vervat treft u onze verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van (persoons)gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk (!)

Art. 2 - Definities Betrokkene: De bezoeker van onze website, gebruiker van onze platformen, aanvrager van onze dienst(en) en/of de ontvanger; Userdata: alle gegevens die door de gebruiker aan www.agathaamsterdam.com worden verstrekt; AgathaAmsterdam.com; Verwerker: AgathaAmsterdam.com;

Art. 3 - Actief verstrekken van gegevens 1. Betrokkene kan via de website van verwerker c.q. verantwoordelijke alleen zelf actief zijn/haar gegevens achterlaten. De gegevens die betrokkene aan verwerker c.q. verantwoordelijke gedurende dit proces verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten. 2. Volledigheidshalve betreffen de in art. 3 lid 1 genoemde gegevens die verwerker c.q. verantwoordelijke ter zake een aanvraag via bijv. een formulier op de website van verwerker c.q. verantwoordelijk achterlaat én eventuele hieruit voortvloeiende dienstverlening zal verwerken c.q. bewaren: a. Voornaam van betrokkene ten behoeve van eventuele communicatie met betrokkene zelf en/of voor het afhandelen van verzoeken; b. E-mail van betrokkene 3. Actief verstrekte gegevens van betrokkene zoals genoemd in art. 3 lid 2 onder a t/m b kunnen worden verwerkt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinde door verwerker c.q. verantwoordelijke, doch zullen nimmer met worden gedeeld met een derde;

Art. 4 - Voortijdige controle van gegevens Verwerker c.q. verantwoordelijke heeft het recht verstrekte gegevens op juistheid te controleren en te verifiëren. Dit kan gebeuren op basis van openbare en/of gesloten bronnen. Indien betrokkene bezwaren heeft tegen dergelijke controle op juistheid dient betrokkene zelf dit voortijdig het verstrekken van de gegevens aan verwerker c.q. verantwoordelijke kenbaar te maken.

Art. 5 - Reden van verwerking De onder art. 3 lid 2 van deze verklaring genoemde gegevens zijn vereist voor de communicatie met, alsmede het kunnen aanbieden van passende service- en dienstverlening aan betrokkene. Voorts worden de gegevens gebruikt mits van toepassing voor een correcte uitvoering van de overeenkomst, alsook de controle zoals neergelegd in art. 4.

Art. 6 - Verwerking van gegevens 1. Alle (persoons)gegevens die verwerker c.q. verantwoordelijke van betrokkene verkrijgt, ongeacht het kanaal waarmee deze zijn of worden verkregen, zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de betrokkene actief zijn achtergelaten. Voort geldt dat voor de verwerking van (persoons)gegevens dat alleen die gegevens worden gebruikt die betrokkene zelf actief heeft achtergelaten. 2. Uitzonderingen zoals genoemd in art. 43 Wet bescherming persoonsgegevens (oud: art. 43 Wbp) blijven onverminderd van kracht, behoudens wanneer de strekking, het doel en de aard van een uitzondering in de AVG anders luidt.

Art. 7 - Beveiliging en bescherming van uw gegevens 1. Verstrekte gegevens via de website van verwerker/verantwoordelijke worden uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-verbinding,  zodat een derde de te verzenden c.q. te ontvangen data niet makkelijk kan onderscheppen. Betrokkene herkent de actieve veilige verbinding door een zichtbaar ‘slotje’ bovenin de adresbalk van de webbrowser. Raadpleeg voor een handleiding van een webbrowser altijd de bouwer zoals bijv. Microsoft, Mozilla, Google et cetera. 2. Verstrekte gegevens worden na ontvangst overgezet naar een met eveneens SSL-beveiligde server. Voornoemde omgevingen(en) worden wel gedeeld met enig online toegankelijk systeem.

Art. 8 - Recht op inzage van uw gegevens Zodra betrokkene is opgenomen in een database van verwerker c.q. verantwoordelijke bewaart verwerker c.q. verantwoordelijke de (actief verstrekte) gegevens van betrokkene, doch niet langer dan strikt noodzakelijk, althans in ieder geval niet langer dan vijf jaren na het laatste contact;

Art. 9 - Recht op vergetelheid 1. Zodra een overeenkomst tussen verwerker c.q. verantwoordelijke en betrokkene eindigt of gegevens van betrokkene niet meer nodig zijn kan betrokkene een verzoek indienen om zijn/haar gegevens direct te laten ‘vergeten’ door hiervoor een schriftelijk verzoek bij verwerker c.q. verantwoordelijke in te dienen. 2. Een verzoek op vergetelheid kan en/of zal niet worden uitgevoerd indien: 3. Een verzoek zoals vervat in art. 9 lid 1 van deze verklaring wordt altijd uitgevoerd, behoudens er sprake is van een uitzondering zoals genoemd in art. 9 lid 3.

Art. 10 - Gebruik website 1. Beheerder maakt voor zijn website gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. De beheerder spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL/TLS-beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn. 2. De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar volgens de SIDN van de website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de bezoeker zelf. Gedacht kan hierbij worden aan o.a. het gebruik van onveilige (openbare) WIFI-netwerken, out-of-date virus -en besturingsprogramma’s et cetera. 3. De websites van beheerder zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL/TLS-verbinding. Bezoeker herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van de webbrowser, staat dit slotje er niet verzoekt beheerder dit onverwijld kenbaar te maken via: info@agathaamsterdam.nl én onder geen enkele omstandigheid gegevens achter te laten (!)

Art. 11 - Procedure datalekken Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijk) datalekken zullen wij conform met betrokkene gesloten verwerkovereenkomst(en) handelen, inhoudende dat: 1. We informeren de klant over het lek; 2. We informeren de klant en (derde) partijen over de acties die we zullen ondernemen; 3. We ontkoppelen de website ondergaat een onderzoek als dit wettelijk verplicht is;

Art. 12 - Informatie op de website De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op de website van beheerder te allen tijde informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn typ- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud.

Art. 13 - Nieuwsbrief 1. Betrokkene ontvangt uitsluitend een nieuwsbrief, wanneer betrokkene zich actief voor de nieuwsbrief van verwerker/verantwoordelijke aanmeldt of heeft aangemeld. Dit betekent dat betrokkene geen nieuwsbrief ontvangt als er geen expliciete en actieve aanmelding heeft plaatsgevonden. Zodra betrokkene zich heeft aangemeld wordt het e-mailadres tezamen met de datum van registratie en diverse technische gegevens in een veilige omgeving, althans naar maatstaven van redelijkheid beveiligde omgeving opgeslagen. 2. Betrokkene kan zich via iedere ontvangen nieuwsbrief automatisch afmelden via de afmeldlink en de hieraan gekoppelde pagina op de website. Ook staat de mogelijkheid open af te melden door verzending van een email naar info@agathaamsterdam.com met in het onderwerp ‘afmelden nieuwsbrief’. 3. Afmelding kan op ieder moment én zonder opgaaf van reden.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid of als u gebruik wilt maken van uw recht op inzicht of vergetelheid, neem dan contact met ons op via info@agathaamsterdam.com of via het volgende formulier: